سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

امین اله مه آبادی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی، مهندسی دانشگاه شاهد
محمود فتحی – عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر ، دانشگاه علم و صنعت ایران
عبداله ناروئی – مدیرتحقیقات و توسعه، شرکت قلمرونیک

چکیده:

تشخیص و خواندنپلاک خودرو از مباحث مطرح در کنترل ترافیک است ویک سیستم تشخصی شمارهپلاک خودرو، توانایی تشخیص خودکار پلاک و خواندن شماره آن را دارد. سیستم ارائه شده برای تشخیص پلا ک خودرو بر روی تصاویر طبیعی و دارای حواشی زیادکار می کند و شامل مراحل تشیخص محلپلا و خواندن مفاد پلاک از تصویر خودرو است .. سیستم بر اساس، ایده ابداعی ساختار روشنایی چند سطحی، برای افزایش دقت تشخیص محل و خواند محتوایپلاک عمل می کند.مرحله تشخیص محل پلاک بر پایه تبدیل موجک و آستانه گیری محلی، استوار بوده و خواندن اعداد و حروف فارسی – عربی آن با استفاده از آستانه گیری تطبیقفی تصویر پلاک، سگمنت بندی، مرکز ثقل ارقام و روش فازی حروف صورت گرفته استا. این سیستم نسبت به عواملی نظیر رنگ خودرو،اندازه ، ابعاد و موقعیتهای مختلف پلاک درتصویر، نصب پلاکهای متنوع روی یک خودرو، تا حدی عوامل جوی تصویربرداری، شدعت زیاد و روشنایی تصویر و ساعات مختلف تصویربرداری شبانه روز مقاوم است. حتی عدم نصب پلاک خوردو را تشخیص می دهد و تا حدودی به زاویه دوربنی (کمتر از ۳۰ درجه) و چرخش پلاک وابسته نیست. نتایج آزمون بر روی ۵۰۰ تصویر زنگی طبیعی پلاکهای (فارسی) رسمی ایران دارای قدرت ۹۸/۶۸% خواند پلاک، ۱۰۰% تشخیص محل پلاکو ۱۰۰% تعیین فقدان خودرو نیز است و در صورت تصویربرداری از فقط خودرو یا پلاک نتایج بهبود می یابد و سرعت نیز بیشتر میشود.