سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهشید امید – دانشکده ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
بهامین تختایی – دانشکده ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
حمید موسوی – دانشکده ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
علی موقر – دانشکده ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده:

با رشد اینترنت در مناطق مختلف جهان و افزایش سریع تعداد مسیریا ب ها، میزبان ها و کاربران، شناسایی مکان جغرافیایی گره ها ی موجود در آن به سادگی ممکن نیست . با توجه ب ه نیاز مدیران شبکه برای دستیابی به چنین اطلاعاتی، تا به حال مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده اس ت . در این مقاله ضمن بررس ی روش های تخمین فاصله در اینترنت ، روش جدیدی برای تشخیص مختصات جغرافیایی گره ها (اعم از مسیریاب ها، میزبان ها و کاربران نهای ی ) ارائه می شود. روش پیشنهادی بر پایه ی مجموعه ای از روش های خودکار جم ع آوری داده از شبکه و نیز اطلاعات ثبت شده در سای ت های اینترنتی کار می کند و در عین حال با بهر ه گیری از ساختار شبکه، به تخمین مختصات گر ه هایی می پردازد که اطلاعات جغرافیایی خاصی از آن ه ا در دسترس نیست . نتایج تجربی بدست آمده از این روش به طور میانگین در حدود ۸۱ درصد با مقادیر ارائه شده توسط ثب تنام کننده های اینترنتی مشابهت داشته است.روش پیشنهادی در حل بسیاری از مسائل مطرح در ح و زه ی شبکه و اینترنت کاربرد دارد که از جمله ی آنها می توان به استفاده انتخاب نزدیک ترین » از آن در ساخت خزشگر برا ی موتور جستجوی توزیع شد ه ، ساخت موتور جستجوی محلی و نیز حل مسئل ه ی « سرور به مشتری برای خدمات رسانی بهتر و سریع تر» اشاره کرد.