سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی همایونپور – استا
نیما رحمانی شهری – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
بابک صادقیان – دانشیار، دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری ا

چکیده:

سیستم های کامپیوتری علیرغم منافعی از قبیل اشتراک منابع، خطراتی را نیز در خصوص امنیت سیستم های کامپیوتری به همراه می آورند. در این مقاله طراحی و پیاده سازی یک سیستم تشخیص نفوذ در سیستم های کامپیوتری با استفاده از تکنیک مدل مخلوط گوسی و ماشین بردار پشتیبان بیان شدهاست. تکنیک مدل مخلوط گوسییک روش یادگیری از نوع مولد و احتمالاتی میباشد. در این روش، هر یک از دسته های ورودی به تنهایی و بدون مقایسه با سایر دسته ها، مدل میشود . استفاده از این تکنیک امکان آموزش هر یک از دسته ها را بدون نیاز به اموزش و تغییر در سایر دسته ها را فراهم می سازد. تکنیک ماشین بردار پشتیبان یک الگوریتم تمایزی می باشد. در این تکنیک هر مدل ماشین بردار پشتیبان وظیفه طبقه بندی دو یاچند دسته (کلاس) از داده های ورودی را بر عهده می گیرد. جداسای دسته ها با توجه به پراکندگی انها ازمزایای این روش می باشد. از آنجا که نواحی خطای این دو روش لزوما دارای هم پوشانی کامل نیستند نسبت به ترکیب بهینه این دو روش در راستای کاهش میزازن خطا و افزایش کارایی در تشخیص نفوذ اقدام شده است.