سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد یادگاری – گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر
سارنگ سروری – گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر
شاهین نجات – گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر
شهاب مومنی – دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

شیوع انواع بیماریهای قلبی به صورت مادرزادی یا اکتسابی در حیوانات مختلف گزارش شده است . قبلا تشخیص برخی از این بیماری ها در معا ینات کالبدگشائی قطعی می شد، ولی امروزه با استفاده از وسائل کمک تشخیصی مانند اکوکاردیوگرافی، الکتروکارد یوگرافی و داپلر رنگی، تشخیص عارضه در کمتر از چند دقیقه امکان پذیر است . از نمونه این بیماریها می توان به نقص دیواره بین دهلیزی یا Atrial Septal Defect اشاره نمود . در این بیماری ارتباط بین دو دهلیز، به علت باقی ماندن دریچه بیضی )) Oval Foramen و یا نقص حقیقی دیواره دهلیزی،وجود دارد . در تار یخ ۸۶/۴/۲۴ یک راس گوساله نر دو روزه با علائم دیسپنه در دم و بازدم ، تنفس دهانی، افزا یش تعداد ضربان قلب ،سوفل واضح سیستولیک افزا یشی – کاهشی و سیانوزه بودن مخاطات به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد ارجاع شد . پس از انجام معا ینات بالینی جهت تشخیص قطعی، اقدام به اکوکاردیوگرافی شد . اکوکارد یوگرافی B-Mode وDopplerانجام گرفت . در مد روشنائی اتساع دهلیز راست هم راه با نقص بین د یواره به قطر ۲/۵سانتیمتر مشاهدهگردید . در داپلر رنگی شانت میان مجرا و افزایش turbulence خون در ناحیه دیده شد .