سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدعلی قرشی – گروه میکروبیولوژی , پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری , تهران , ای
فرشته قاسمی – گروه میکروبیولوژی , پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری , تهران , ای
ریحانه صالحی تبار – گروه میکروبیولوژی , پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری , تهران , ای
مرتضی دلیری – گروه میکروبیولوژی , پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری , تهران , ای

چکیده:

ویروس نیوکاسل و آنفولانزا از مهمترین عوامل عفونت زای طیور می باشند . هدف از انجام این مطالعه بهینه سازی وارزیابی یک روش تشخیصی مولکولی Multiplex-PCR برای تشخیص همزمان ویروسهای نیوکاسل NDV و آنفولانزا AIV در نمونه های کلینیکی بوده است . ضمنا در این تحقیق, میزان اختصاصی بودن و حساسیت آزمایش نیز تعیین گردید . به منظور تشخیص , NDV پرایمرهایی از توالی نوکلئوتیدی ژن F و برای تشخیص , AIV پرایمرها از ناحیه ژن ماتریکس انتخاب شدند . در آزمایش RT-PCR قطعات DNA با اندازه های قابل انتظار ۳۲۰ جفت باز برای NDV و ۶۰۰ جفت باز برای AIV بدست آمد . هیچ واکنش متقاطع یا غیر اختصاصی با سایر ویروسهای تنفسی طیور مشاهده نشد . محصولات PCR در وکتور R/T 57 pTZ کلون شده و تعیین توالی آنها , اختصاصی بودن آزمایشها را تائید نمود . حساسیت آزمایش برای تشخیص NDV و AIV به ترتیب ۲ x 10-2 و ۳ x 10-2 50 EID تعیین شد . آزمایش Multiplex-PCR همچنین قادر به تشخیص این دو ویروس در نمونه های کلینیکی گردید . در آزمایشMultiplex-Nested-PCRحساسیت آزمایش برای شناسایی هر ویروس تا ۱۰۰برابر افزایش یافت . زمان آزمایشتا حصول نتیجه به ۸ ساعت تقلیل داده شد . نتایج نشانگر آن است که از این روش می توان به عنوان یک روش سریع و حساس تشخیصی برای این دو پاتوژن مهم تنفسی طیور بهره جست .