سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعباس سادات حسینی – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده:

متأسفانه بدلیل گسترش حمل ونقل هوای ی و افزایش تعداد وسایل نقلیه و گسترش بـ دون ضـابطه منـاطق مـسکونی وآسیب پذیر بودن در مقابل حوادث طبیعی ،حوادث واتفاقات منجر به مرگ دسته جمعی ( طبق تعریـف : مـرگ بـیش از دوازده نفر در یک حادثه ) افزایش یافته است . چالش های پیشرو : مواجه با این حوادث چالش های زیادی بسته به نوع و حجم تلفات وجود دارد که باید آنها را به حداقل رساند شامل کمبود نیروی تخصـصی و پـشتیبانی ،امکانات و تجهیـزات لازم، متلاشی شدن اجساد و بعضا در آمیختگی قطعات اجساد امکان شناسایی آنها بسیار سخت گردیده وبعضاً تعیین
تعداد افراد فوت شده نیز مشکل می باشد، درخواست مقامات و بستگان جهت انجام سریع شناسایی اجساد می توانـد کارایی و دقت را پا یین آورد چالش نهایی به نظر م امنیتی و حفاظت فیزیکی از محل حادثـه و معاینـه اجـساد مـی باشد که باید تدابیر لازم اندیشیده شود . راهکارهای لازم : الف : راهکارهای قبل ازوقوع حادثه برنامه ریزی و سرمایه گذاری تعیین هویت دقیق کلیه افرا د جامعه ب : راهکارهای بعد از وقوع حادثه الف – راهکارهای قبل از وقـوع حادثـه (۱: برنامـه ریزی و سرمایه گذاری با توجه به اینکه هیچ کس نمی داند حادثه غیر مترقبه در کجا و در چـه محلـی رخ خواهـد داد لذا باید یک برنامه کلی وجامع در سطح کشور و درمورد اقـدامات مـورد نیـاز انجـام شـود . مراکـز تـصمیم گیـری بایـد مشخص شود و نیروی لازم ( بخصوص پزشکان ) باید تعیین گردد ارگانهای مرتبط باید مشخص شـود . سـرمایه گـذاری لازم جه ت خرید تجهیزات لازم شامل : سردخانه ، وسایل حمل ونقل اجساد ، ضد عفونی ، وسایل معاینـه ….) بـ ه عمـل آیـد امکا نات و تجهیزات موجود که می تواند بصورت بالقوه در اختیار قرار گیرد مشخص شـود ( ماننـد فـضای مـورد نیـاز جهت سردخانه مکان معاینـه ، مکـان اداری و مـسکونی لازم جهـت اسـتقرار نیـرو و خـودرو هـای یخچـال دار ، تجهیـزات ارتباطی ….) (۲ تعیین هویت دقیق کلیه افراد جامعه ضمن ثبت مشخصات هویت افراد ( مانند آنچه در کشور، تحت عنـوان کد ملی مطرح است ) لازم است یکسری مشخصات فیزیکی افراد نیز ثبت گردد و پس از تعیین کد ملی، می توان کد مزبور را در مواردی مانند دندانپزشکی ، جراحی استخوان در هنگام شکستگی استخوان روی یـک پـلاک مخـصوص حـک
نموده و داخل دندانها یا روی استخوان نصب کرد . ب – راهکارهای بعد از حادثه : رئوس فعالیت پزشک قانونی در حـوادث غیر مترقبه شامل جمع آوری اجساد – شناسایی هویت و انجام اتوپسی و تعیین تاریخ فوت آنها میباشد کـه لازم اسـت انجام شود . جهت تعیین هویت لازم است ابتدا پزشکان اجساد را معاینه کرده و پس از تایید فـوت آنهـا بـا یـک شـماره سریال مشخص نماید پس از انتقال اجساد به محل معاینه و مشخص نمودن متعلقات ( شـامل لـبلس – زیـور آلات ، کارت شناسایی …..) و ثبت آنها ،اجساد را به ترتیب جنس وسن در دو گروه ردیف کرده و اقدام به معاینـه آنهـا جهـت
تعیین هویت نمود . نتیجه : با برنامه ریزی صحیح و مناسب و آموزش نیروی لازم می تـوان در رفـع مـشکلات تشخیـصی هویت اجساد گام موثری برداشت که خود سبب رهانیدن بسیاری از خانواده ها از بـلا تکلیفـی عزیـزان خـود مـی شـود