سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رفیعی کراچی – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، بیوالکتریک، گروه مهندسی پزشکی، بیوالکتر
محمدحسن مرادی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی ام

چکیده:

سیگنال ECG اطلاعات ارزشمندی راجع به فعالیت و ساختمان قلب ارائه می کند. نارسائی های مختلف قلبی را می توان به کمک موج P و T تشخیص داد. برای بازشناسی موج T،P تشخیص داد. برای بازشناسی موج T، P، ماکزیمم های بین QRS قبلی و QRS بعدی را پیدا کرده و ماکزیمم های نویزی و با پهنای باند کم با استفاده از معیار خطا مشخص و حذف می شوند. برای هر ماکزیمم نقاط سمت چپ و راست با استفاده از معیار بیشترین انحنا در این نقاط به دست می آیند. در حذف ماکزیمم های نویزی، یک خط از نقطه چپ تا نقطه راست آنها کشیده می شود. در نیمه اول محدوده، موج T و در نیمه دوم موج P بازشناسی می شوند با استفاده از ویژگی های متوسط اختلاف ارتفاع و انرژی کل هر ماکزیمم و به کمک یک معیار ساختاری این موج ها بازشناسی می شوند. بعد از تشخیص موجهای P و T می توان ویژگی های مورد نیاز در تشخیص بیماری ها مانند نقاط سمت راست و چپ موج، محدوده های چپ و راست موج، مقدار انرژی، اختلاف ارتفاع با ماکزیمم های قبلی و بعدی، ارتفاع نقطه ماکزیمم موج نسبت به خط زمینه سیگنال و … را بدست آورد. در این تحقیق برای سیگنلهای موجود در تمام پریودها، موج های T و P به صورت کامل بازشناسی شدند.