سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا وحدت – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سنجش کیفیت پارچههای بافته شده در صنعت نساجی یکی از فرایندهای بسیار مهم است. با تشخیص و دستهبندی عیوب میتوان میزان رخداد عیوب متفاوت را بررسی کرده و با استفاده از اطلاعات بدست آمده در این مرحله نقایص فنی موجود در دستگاه بافندگی که منشا ایجاد عیوب خاصی میشود را برطرف کرد. برای تشخیص عیوب بافت پارچه بکمک بینایی ماشین تا کنون روشهای متعددیارائه شدهاند. در این مقاله از تجزیه موجک برای استخراجیژگیها جهت تشخیص و دستهبندی عیوب بافت پارچههای حلقوی-پودی استفاده میشود. الگوریتم ارائه شده شامل دو بخش استخراج ویژگی و دستهبندی است. بخش استخراج ویژگی، تجزیه چند سطحی موجک است که ویژگی های بهینه موجک را استخراج کرده و در بخش دست هبندی با استفاده از فاصله اقلیدسی هر تصویر را در یکی از دست ههای معیوب یا سالم قرار میدهد. الگوریتم دارای دو فاز آموزش و آزمایش است. در ابتدا الگوریتم توسط تعدادی از تصاویر که دسته عیوب آنها بصورت دستی برچسبگذاری شده است، آموزش داده میشود و سپس در فاز آزمایش از مقادیر بدست آمده در فاز قبلی برای دستهبندی تصویر ورودی در یکی از کلاسها استفاده میشود. نتایج حاصل نشان می دهد که روش پیشنهادی دارای عملکرد مناسب بوده و بهبود قابل توجهی نسبت به کارهای موجود ایجاد کرده است.