سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین سیگاری – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی –
محسن سریانی –

چکیده:

سیستم نظارت چهره راننده، نوع جدیدی از سیست مهای حمل و نقل هوشمند است که هدف آن تشخیص کاهش هوشیاری (خستگی و عدم تمرکز حواس) راننده با استفاده از بینایی ماشین می باشد. اغلب سیست مهای نظارت چهره راننده که تاکنون ارائهشده اند، مبتنی بر پردازش ناحیه چشم هستند، سایر پژوهش هایی که مبتنی بر پردازش ناحیه چهره می باشند، بیشتر بر اساس آشکارسازی و ردیابی نقاط ویژگی عمل م یکنند. در این مقاله سیستمی ارائه شده است که برای تشخیص کاهش هوشیاری راننده از روش انطباق قالب چهره استفاده م یکند. این روش برای پردازش ناحیه چهره، برخلاف سیستم های ارائه شده فعلی از نقاط ویژگیاستفاده نم یکند، بلکه از قالب کلی چهره برای تشخیص کاهش هوشیاری بهره برده است. آزمایشات نشان م یدهد این سیستم قادر است نشانه های خواب آلودگی (مثل افتادن سر به دلیل چرت زدن) و عدم تمرکز حواس (چرخش سر) را با دقت ۹۲ % آشکارسازی کند. توانایی سیستم در آشکارسازی چرخش سر حول محو رهایZ و Y ،Xبه ترتیب ۳۰و۳۰و۶۰± درجه می باشد. در مقایسه با سایر سیستم های ارائه شده برای آشکارسازی چرخش سر، توانایی و دقت سیستم پیشنهادی بسیار خوب ارزیابی م یشود