سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی محمدباقری – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
حسام آلوکی بختیاری – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
بیژن بیرانوند – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی فصیح – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

ارزیابی صحیح مخزن و مدل سازی مناسب پارامتر های آن نقش بسیار مهمی در شبیه سازی و مدیریت مخزن ایفا میکند. تخمین سنگ شناسی مخزن ، تعیین گونه های سنگی و تشخیص ناهمگونی های جانبی آن اولین و مهمترین گام در توصیف مخزن و تهیه مدل زمین شناسی آن میباشد. در این مطالعه از منطق فازی به عنوان یک رهیافت جدید و نیرومند در تشخیص نوع سنگ مخزن با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی در سازند آسماری یکی از مخازن ناهمگون نفتی کشور استفاده شده است. ابتدا با تلفیق داده های زمین شناسی و مطالعات توصیفی مغزه های نفتی با داده های آزمایشگاهی و داده های پتروفیزیکی ٤ چاه که مغزه گیری شده بودند، ٧ گونه سنگی مختلف در مخزن شناسایی گردید. مدل فازی با گونه های سنگی تشخیص داده شده در ۳ چاه آموزش داده شد و اعتبار مدل با آزمایش یک چاه که آنالیز مغزه های آن در دسترس بود اما در ساخت مدل سهمی نداشت، سنجیده شد. سپس مدل مذکور جهت تعیین گونه های سنگی در دیگر چاههای میدان که فاقد مغزه بودند تعمیم داده شده است. نتایج نشان میدهد که منطق فازی در تشخیص الگوهای مربوط به گونه های سنگی بسیار خوب عمل کرده است.