مقاله تشديد شاخص زوج پالس به عنوان شكل پذيري سيناپسي كوتاه مدت در اثر وابستگي به مرفين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تشديد شاخص زوج پالس به عنوان شكل پذيري سيناپسي كوتاه مدت در اثر وابستگي به مرفين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله شبكه عصبي CA1
مقاله شكل پذيري سيناسي كوتاه مدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين مردي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: جوان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مصرف مزمن مرفين سبب اعتياد شده و مي تواند شكل پذيري سيناپسي را متاثر نمايد. اما مكانيسم هاي نوروني مسوول آن هنوز شناخته نشده است. در اين مطالعه از روش الكتروفيزيولوژيك در منطقه CA1 هيپوكمپ استفاده كرديم تا تاثير مصرف مزمن مرفين بر شكل پذيري سيناپسي كوتاه مدت را بررسي نماييم.
روش ها: مقاطع هيپوكمپ بدست آمده از موش هاي صحرايي كنترل و وابسته شده به مرفين از طريق تجويز خوراكي مرفين سولفات، مورد استفاده قرار گرفت. پتانسيل عمل دسته جمعي (PS) از ناحيه جسم سلولي سلول هاي هرمي ناحيه CA1 هيپوكمپ به دنبال تحريك شاخه هاي جانبي شافر ثبت گرديد. به منظور بررسي شكل پذيري سيناپسي كوتاه مدت از تحريكات زوج پالس با فواصل بين دو تحريك IPI) 10)، ۲۰، ۸۰ و ۲۰۰ ميلي ثانيه استفاده شد و سپس شاخص زوج پالس محاسبه گرديد.
يافته ها: مواجهه مزمن با مرفين هيچ اثري روي پاسخ هاي سيناپسي پايه نداشت. وابستگي به مرفين سبب افزايش معني دار تسهيل زوج پالس (PPF) در IPI 80 ميلي ثانيه گرديد. پاسخ هاي سيناپسي پايه در مقاطع بدست آمده از حيوانات كنترل و وابسته كه در ACSF حاوي مرفين، نالوكسان و يا هر دو نگهداري شدند تفاوت معني داري نداشت. اما حضور مداوم مرفين در ACSF سبب تفاوت معني دار شاخص زوج پالس (PPI) در IPI 20 ميلي ثانيه در موش هاي وابسته نسبت به گروه كنترل شد. اين اثر در حضور همزمان نالوكسان با مرفين در ACSF ممانعت گرديد.
نتيجه گيري: اين نتايج پيشنهاد مي كند كه وابستگي به مرفين مي تواند شكل پذيري سيناپسي كوتاه مدت در ناحيه CA1 هيپوكمپ را متاثر نمايد و تحريك پذيري مدار هيپوكمپ را افزايش دهد.