مقاله تشريح مقايسه اي برگ گونه هاي (Inula Asteraceae: Inuleae) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در رستنيها از صفحه ۲۳۰ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: تشريح مقايسه اي برگ گونه هاي (Inula Asteraceae: Inuleae) در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Inula
مقاله برگ
مقاله اپيدرم
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نريميسا سارا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني ‌نژاد فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: شيدايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Inula متعلق به تبار Inuleae از تيره كاسني داراي حدود ۱۰۰ گونه در دنيا است. در بررسي حاضر ساختار تشريحي برگ در برش عرضي و اپيدرم از منظر سطحي مطالعه گرديده است. با استفاده از ۲۱ صفت، جداسازي گونه ها انجام شده و كليدي به منظور شناسايي گونه ها تهيه شده است. سپس مهم ترين صفات مانند نوع كرك، شكل اپيدرم در هر دو سطح، نوع روزنه از منظر سطحي و برش عرضي، تعداد دستجات آوندي، تعداد رديف هاي پارانشيم نردباني و اسكلرانشيم به منظور آناليز گونه ها توسط نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس صفات تشريحي برگ، نه خوشه به شرح زير شناسايي شدند: خوشه اول شامل I. acaulis وI. rhizocephala ، خوشه دوم شامل گونه I. grantioides، خوشه سوم شامل I. rajamandii، I. viscidula و I. oculus-christi، خوشه چهارم شامل I. persica وI. britanica، خوشه پنجم شامل I. thapsoides وI. vulgaris ، خوشه ششم شاملI. helenium ، خوشه هفتم شامل I.aucheriana، خوشه هشتم شامل I. salicina و خوشه نهم شاملmontbretiana  I. مي باشند. نتايج به دست آمده تا حدودي منطبق با مطالعات ريخت شناختي انجام شده در فلورا ايرانيکا است (Rechinger 1980).