سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا علی عرب – دانشجوی دکترای جنگل داری دانشگاه تربیت مدرس
حسین نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس
رویا هدایتی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدل های انعطاف پذیر د ی نامیک توده بر ای پیش بینی تغییرات بوجود آمده در ابعا د عمده و مشخص درختانGross tree dimensionsمثل ارتفاع، طول تاج و قطر تاج درختان توده های جنگلی ، بکار گرفته م ی شوند . این مدل ها برخلاف مدل ه ای رشد و محصول که ازمعادلات تجر بی بوجود آمده از داده ها ی رشد من طقه ای تو لید م ی شوند، از اطلاعات موجود در مورد توده و نیز تئوری کلی دینامیک توده(Stand dynamics theoryبر ای پ یش بین ی تغییرات ساختار ی استفاده می کنند و در نهایت به منظور بهبود بخش یدن به پیش بینی ها، داده های حاصل از اندازه گ یری دوباره توده مورد نظر را بکا ر م ی گ یرند. در این مقاله مدل ه ا ی انعطاف پذیر دینامیک توده با تشریح برخی از اجزاء مختلف این مدل از نظر مفهومی توضیح داده می شوند و پتانسیل استفاده از چنین مدل هایی نیز برسی می شود.