سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هومن راضی – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مایکل جی کرسی – دانشکده علوم زیستی، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان

چکیده:

به منظور تعیین ماهیت و اندازه سهم ژنتیکی سه ناحیه ژنومی پارالوگ واقع در گروه های لینکاژی ۲، ۳ و ۹ در ژنوم Brassica oleracea بر تنوع فنوتیپی زمان گلدهی و تعداد د یگری از صفات مرفولژیک ، یک برنامه تلاقی با استفاده از هشت لاین دابل هاپلویید اجرا شد . با انجام تمام تلاقی های ممکن بین لاین های دابل هاپلویید، ۲۷ ژنوتیپ مختلف با توجه به سه ناحیه ژنومی هدف تولید شدند . تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معن ی داری بین ژنوتیپ ها وجود دارد بدین معنی که سه ناحیه ژنومی هدف، سهم معنی داری در کنترل ژنتیکی صفات مورد مطالعه دارند. تخمین پارامترهای ژنتیکی معنی دار نشان داد که نواحی ژنومی مورد بررسی ، مشارکت ژنتیکی خود را در کنترل صفات از طریق اثرات اصلی و متقابل افزایشی اعمال کرده و به ندر ت اثرات غالبیت آنها سهم قابل توجهی داشتند. نتایج برازش مدل نشان داد که برای بیشتر صفات مورد بررسی نظیر طول برگ و تعداد برگ در گیاه، هریک از ژنوتیپ های والدی جمعیت دابل هاپلویید در ناحیه های ژنومی هدف هم دارای QTLهای افزایش دهنده و هم دارای QTL های کاهش ده نده می باشند. وجود اپیستازی از نوع مضاعف برای زمان گلدهی بین ناحیه های مورد مطالعه در گروه های لینکاژی ۲ و ۳ دلالت بر این دارد که ژن های کاندید QTL های موثر بر زمان گلدهی در این ناحیه ها ممکن است نسخه های مختلف یک ژن اجدادی باشند.