سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی مجرد – دکترای شهرسازی ، مدرس موسسه آموزش عالی هلال ایران

چکیده:

ساختار مدیریت بحران کشور و همچنین ساختار مدیریت بحران شهر تهران بر اساس اصل مدیریت جامع بحران برنامه ریزی و طراحی شده است . به عبارت دیگر مراحل چهارگانه مدیریت بحران (کاهش اثرات و پیشگیری،آمادگی، مقابله با سازی) در تمام سطوح ان باید در یک مرکز هماهنگ شوند تا ارتباط بین آنها حفظ گردد و جریان آزاد اطلاعات و فرمانها به طور مناسب وروان گردش نمایند.
ویژگی های مهم ساختار سیستم مدیریت بحران کشور عبارتند از :
– ریاست بخشی از قوه مجریه حاکمیت ملی
– مشارکتسازمان ها (به صورت کمیته های تخصصی) در مرحله آمادگی
– هماهنگی بین بخشی در امور اجرایی مدیریت بحران
– مدیریت مرحله آمادگی مدیریت بحرانجدا از سه مرحله دیگر
– مدیریت ریسک جامعه نگر – افزایش آمادگی ملی در برابر حوادث و بلایای طبیعی
– مدیریت پیشگیری وکاهش اثرات
– سیستم فرماندهی حادثه برای مدیریت مقابله و بازسازی
معیارهای ارزیابی سیستم مدیریت بحران کشور به شرح زیر به کار گرفته شده اند:
– دقت در اصول علمی
– هماهنگی فرابخشی سازمان مسوول مدیریت بحران
– کم هزینه بودن
– اضافه نشدن بار پرسنلی به سازمان های دولتی و عمومی مسئول مدیریت بحران
– توسعه فرهنگ مدیریت بحران در سازمان ها
– استفاده بهینه از امکانات و ساختارهای موجود
– ایجاد ساختار مشابه از امکانات و ساختارهای موجود
– ایجاد ساختار مشابه در کلیه سطوح کشور
– در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری در تقسیمات کشوری
– تعیین وظایف و مسئولیت های
– داشتن ضمانت نامه اجرایی
– تمرین و مانور در حین توسعه و تکامل طرح
– کیفیت اجرای طرح
– سرعت در واکنش اضطراری
– سرعت در واکنش اضطراری
– سرمایه گذاری در ایجاد ابنیه و تاسیسات پشتیبانی مدیریت بحران
– سرمایه گذاری در تامین تجهیزات مناسب و موثر در عملیات جستجو، نجات و امداد و اسکان موقت
ساختار مدیریت بحران کشور از نظر برنامه ریزی و نرم افزاری بسیار پیشرفته است ولی در اجرا، پیاده نمودن و تمرین ومانور عملکردی سیستم در سطح کشور با نقاط ضعف و کمبود امکانات سخت افزای، تاسیسات و خدمات پشتیبانی مدیریت بحران روبرو است. درمجموع ارزیابی سیستم مدیریت بحران کشور در وضعیت کنونی ، دارای برآیند مثبت است و انتظار می رود با گسترش آموزش تمرین و اجرای صحیح طرح جامع مدیریت بحران کشور،کارآیی سیستم به تدریج مشهود و نایان گردد.