سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیما سبز علیپور – کارشناس ارشد علوم محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز شهرک دانشگاه خیابان ۳پلاک ۷۲
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دکترای مهندسی بهداشت محیط ،عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

باتوسعه شرکت های پتروشیمی دربندرامام سیستم های مدیریتی جهت کنترل مخاطرات انسانی و زیست محیطی ناشی ازفعالیت آنها درتاسیسات دریایی و خشکی ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده که این سیستم های مدیریتی امروزه درقالب یک چارچوب مشترک برنامه ریزی میشود که به اختصارHSE نامیده میشود دراین تحقیق واحدتفکیک مایعات گازی واقع درپتروشیمی بندرامام ازلحاظ مدیریت زیست محیطی درچهارجنبه الاینده های پساب هوا صوت و پسماندها مورد بررسی قرارگرفته است پس ازشناخت فرایند تولید و منابع انتشارالاینده ها درواحدمذکور نقاط نمونه برداری مشخص شد و طی ۶ ماه نمونه برداری مستمر پارامترهای کیفی پساب و الاینده های هوا تعیین شدند نتایج حاصل نشان میدهد که غلظت پارامترهای اکسیژن خواهی شیمیایی COD روغن و چربی OIL کل جامدات محلول TDS و فسفات درپساب خروجی ازواحدبالا بوده و چندین برابر استانداردملی می باشد که این پساب جهت تصفیه مقدماتی وحذف روغن با پساب واحدالفین مخلوط شده ووارد سیستم CPI واحدالفین میگردد میزان الاینده های اتمسفری SO2,NOX,CO ثبت شده درواحدمورد مطالعه حاکی ازآن است که این پارامترها درمحدوده مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست قرارمیگیرند ازدیگرمشکلات هوادراین واحد میتوان به وجود بخارات هیدروکربنی درسطح واحدنیز اشاره نمود دربررسی پسماندها درواحدمذکور ۷مورد ماده زائد شناسایی شده که ۳ مورد آنها خطرناک بوده و ۱۷درصد ازکل زائدات را به خود اختصاص داده است بررسی الاینده های صوتی حاکی ازآن است که بیشترین تراز شدت صوت دراین واحدبرابربا ۹۹ دسیبلA می باشد