سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد خورشیدی فر – کارشناس شرکت میراب زاینده رود عضو کار گروه کمیته منطقه ای آبیاری و زهک

چکیده:

امروزه آنچه بیشتر متصدیان شبکه های آبیاری را به مدیریت تشکل های آب بران متمایل می نماید ، بحث اقتصادی و تعدیل نیروی انسانی در شرکت های بهره بردار ی م ی باشد. همکاری تشکل های آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری باعث کاهش پرسنل و همچنین هزینه های به ر ه برداری و نگهداری می گردد. مدیریت تشکل ها در شبکه های آبیاری با توجه به حضور دائم ایشان در محل ، راندمان بهتر کاربرد آب و بهبود توزیع آب را در شبکه های آبیاری بدنبال دارد . این نتایج در شبکه های جدید تفاوت هایی را در پی دارد. در این مقاله ضمن بررسی مدیریت تشکل ها در شبکه های آبیاری نمونه در جهان، با ذکر پیشینه ای از مدیریت آبیاری توسط آب بران در گذشته و طومار شیخ بهایی در شبکه آبیاری زاینده رود، تشکل های آب بران در بخش های مختلف این شبکه معرفی می گردد . در ادامه پیشرفت انتقال مدیریت آبیاری در این شبکه مورد ب ررسی قرار گرفته است . آنچه می تواند در برنامه آرمانی مدیریت شبکه های در حال بهره برداری توسط تشکل آب بران باشد، ایجاد فضای فرهنگی جهت تحویل کل شبکه به این تشکل ها می باشد. انجام برنامه های ترویجی توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، همچنین اعمال قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، میتواند راه رسیدن به این هدف را هموارتر نماید.