سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دهقان – استادیار دانشکده مهندسی، بخش مواد، دانشگاه شیراز
جواد مزروعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی، بخش مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

از جمله عیوب شایعی که در شمش های فولادی ریخته گری شده بوجود می آید ترک های طولی است که بـ ه صورت سطحی وعمیق بوجود می آید . تشکیل این عیب با افزایش وزن شمش حادتر مـی شـود بـه طـوری کـه در شمش های فولادی کمتر از یک تن ترک خوردگی کمتر اتفاق می افتد . ازجمله عوامل مؤثر در تشکیل تـرک هـا نیتروژن حل شده در مذاب فولاد می باشدکه از طریق هوا وارد مذاب می شود . در این تحقیـق تـأثیر اسـتحاله هـای فازی انجام شده در هنگام سرد شدن شمش هـای فـولادی دو تنـی و همچنـین تـأثیر عناصـر نیتـروژن و آلومینیـ وم درتخریب انعطاف پذیری گرم وبوجود آمدن ترک ها در شمش هامورد بررسی قرار گرفـت . نتـایج بدسـت آمـده حاکی از آن بود که فریت پرویوتکتویید تـشکیل شـده در مرزدانـه هـای آسـتنیت اولیـه و تـنش هـای اسـتحاله ای ایجادشده ازعلل تشکیل ترک ها است . رسوب فاز ترد نیترید آلومینی وم در مرزدانه ها نیز باعث افت شدید انعطـاف پذیری گرم شده وتشکیل ترک های بین دانه را تشدیدکرد .