سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم خدابنده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

در این مقاله هدف استفاده از مقادیر تر کیب پذیری عمومی لاین ها برای تشکیل زیر جوامع به تفکیک صفات مهم اقتصادی می باشد . به همین منظور از جامعه B لاین ها تک بوته انتخاب و سلف شدند (S0-n) گرده از هر یک از بوته های انتخابی سلف شده دریافت و بر روی گل دو لاین نرعقیم CMS19 و CMS31 انتقال یافت . ترکیب های (CMSm*S0-n) بدست آمده به تعداد ١٧٩ شماره در بلوک های ٣٠ تیماری، شامل ٥ شاهد( Hysun-33, Alstar, T. R. C. -1120, Ketil و و آذرگل) که در هر بلوک تکرار می شد به همراه ترکیب های بدست آمده در کرت های دوخطی به طول ٥ متردر طرح آگمنت مقایسه شدند . بذر بوته های مربوط به تر کیب های برتر در این فصل بار دیگر سلف شدند (S1). با استفاده از نتایج شاهد های آزمایش وبرآورد مقادیر تر کیب پذیری متناسب با هدف زیر جوامع ساخته شد . برای انتخاب لاین ها ی زودرس به لاین هایی که دارای تر کیب پذیری منفی بودند توجه شد . بالک بذور مساوی لاین های انتخابی . برای رسیدن به هدف زودرسی انجام شد. لاین Il-S0: 1-1008 کلیه لاین های شر کت کننده در این جامعه مناسب تر بود. نتایج تجزیه واریانس اثر نرها و ماد ه ها، واثر متقابل آن دو نشان داد که: تنها اثر ماده ها معنی دار و برتری از آن CMS19 بود. لاین هایی با تر کیب پذیری منفی که برای کاهش ارتفاع ، مطلوب شناخته شدند. لاین Il-S0: 1-874 با GCA=-23.9 کوتاه ترین ترکیب ها را بوجود آورد . نتایج تجزیه واریانس . برای زاویه خمش اثر نرها معنی دار نشد ولی اثر ماده ها معنی دار شد ، در اینصورت تاثیر لاین مادری در کنترل صفت ایستادگی طبق بیش از لاین پدری خواهد بود . در این میان نقش لاین نرعقیم CMS19 بیش از دیگر لاین آزماینده نرعقیم CMS 31 بود، با انتخاب لاین هایی با ترکیب پذیری عمومی بالا، برای صفت وزن دانه یک بوته ، در افزایش فراوانی ژن های مؤثر در عملکرد تاثیر مثبت خواهد داشت . بنا براین جامعه ای متشکل از لاین هایی انتخابی با GCA بالا برای صفت مزبور ما را به هدف انتخاب لاین، با احتمال افزایش عملکرد در ترکیب هیبرید نزدیک ترمی سازد.