سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا فاطمی نیری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
جلیل وحدتی خاکی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش مخلوط پودر ی ۳TiO2+4Al+3Cدر یک آسیای ماهواره ای در محیط اتانول و هو ا، بااستفاده از گلوله های با ابعاد مت فاوت، در زمان های مختلف آسیا شد . بررسی مورفولوژی ذرات پودر آسیا شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان داد که ذرات پودر، توده های نانو ساختاری از اجزای اولیه هستند. آنالیز اشعه ایکس نیز نشان داد که هیچ واکنشی بین پودر ها حین آسیا کاری رخ نداده است . در حالی که افزایش زمان آسیا کاری باعث افزایش پهنای پیک های اشعه ایکس گردید . همچنین مشاهده شد که کاهش ابعاد کریستالیت ها و نهایتا آمورف شدن ذرات به خواص فیزیکی فازها، ابعاد گلوله ها، و محیط آسیا وابسته است. بالاترین سرعت آمورف شدن برای گرافیت در محیط خشک و برای آلومینیوم در محیط تر مشاهده گردید . بعلاوه، استفاده از مخلوط گلوله های کوچک و بزرگ انرژی بیشتری را به ذرات پودر حین آسیا کاری القا نمود . ابعاد کریستالیت های روتیل نیز فقط در محیط خشک و در اثر آسیا کاری با مخلوط گلوله های کوچک و بزرگ کاهش یافت.