سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز قاسمی – دانشکد هی مهندسی مواد و صنایع، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان
بهزاد ناطق – دانشکد هی مهندسی مواد و صنایع، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان
رامین مشکی زاده – دانشکد هی مهندسی مواد و صنایع، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

چکیده:

مولیبدن عنصر صنعتی مهمی است که بهدلیل ویژگیهای قابلتوجه خود کاربردهای حساس و گستردهای دارد.این عنصر در طبیعت به صورت تنها یافت نمی شود و یکی از مهم ترین منابع تولید آن کانی مولیبدنیت است . ازطرف دیگر، تولید مولیبدن از مولیبدنیت به روشهای مرسوم مشکلات و محدودیتهای زیادی را به دنبال دارد که از آنجمله میتوان ایجاد دمای بالا و کنترل محیط فعل و انفعال را نام برد. هدف از تحقیق حاضر بررسیامکانپذیری تولید مولیبدن از مولیبدنیت با استفاده از فرآیند مکانوشیمیایی است که در آن فعال سازی مکانیکی در کنار افزودنی و نیز اعمال گرما بر مواد مدنظر است. برای این منظور، آسیاکاری مکانیکی در زمان هایمختلف بر پودر اولیه مولیبدنیت درحضور افزودنی و در اتمسفر محیط اعمال شد . در مرحله ی بعد محصولات در جریان آنالیز حرارتیDTA آنیل شدند . نتایج آزمایش و پیدایش فازها از نقطه نظر ترمودینامیکی و با استفاده ازآنالیزXRD مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاکی از آن بود که استفاده از افزودنی مناسب و هم چنین آنیل کردن بعدی عوامل کلیدی برای رسیدن به مولیبدن عنصری به عنوان محصول نهایی هستند