سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میرعبدالله سیدسجادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – دانشکده علوم – گروه شیمی
افشین پوراحمد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت – دانشکده علوم – گروه شیمی
شبنم سهراب نژاد – اردبیل – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده علوم – گروه شیمی

چکیده:

نانوذرات به روش تبادل یونی در موردنیت سنتز شد ند . مطالعه ترکیب درصد، مورفولوژی و ساختار مواد به وسیله XRD ، SEM وEDXانجام گرفت . نتایج XRDنشان داد که ساختار کریستالی موردنیت قبل و بعد از تبادل یونی تغییر نکرده است . SEM نشان می دهدنانو ذرات در کانال های زئولیت سنتز شده اند و به کمک EDX درصد وزنی Ni ، Co و S محاسبه شد . با طیف سنج UV-VIS مشخص شد که شکاف انرژی ) ) band gap در محدوده ۳,۵۳ -۳,۹۰ eV قرار دارد و BET آشکار نمود که نانو ذرات در کانال ها و حفره های زئولیت کپسوله شده اند