سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدامیر دلاور – دانشجوی دوره دکتری خاکشناسی دانشگاه دولتی مسکو
سرگئی آلکسیویچ شوبا – استاد دانشگاه دولتی مسکو

چکیده:

کانی پالیگورسکیت به عنوان یک کـانی رسـی مهـم در خـاک هـای مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود . این کانی هـای رسـی فیبری، همانند اسمکتایت در یک طیف وسیع محیطی شکل گرفته اند، که شامل خاک های خشک، محیط دریایی و دریاچه ای و مکان هـای نزدیک به محیط ه ای فعال گرمابی می باشد (۹) رسوبات سپیولایت و پالیگورسکیت غالبأ در شکل های فسـیلی بـوده و ضـرورتأٌ در محـیط های شبیه و ضعیت فعلی بوجود نیامـده انـد (۲) حضـور ایـن کـانی در خاک از به ارث رسیدن این کانی از مواد مـادری رسـوبات دریاچـه ای نیز گزارش شده است . در صورت فراهم بـو دن شـرایط مناسـب نظیـر زهکشی، حضور کانی های Mg ، Al ، Si و واکنش قلیایی این کانی به صورت پدوژنیک نیز در خاک تشکیل می شـود (۹ و۱۰) ارتبـاط بـین تشکیل در جای این کانی و حضور گچ و آهک در خاک گزارش شـده است (۶ ، ۷ و۹) خادمی وهمکاران (۱۹۹۸) با بررسی مینرالوژی خاک های گچی در رسوبات ایران مرکزی نتیجه گرفتند که اشکال شکسته و کوتاه این کـانی در رسـوبات واریـزه ای منشـأ انتقـالی داشـته و در دشت های قدیمی به دلیل شرایط مساعد اشـکال ایـن کـانی، فیبـری کشیده و طویل می باشد که به دلیل منشـأ پـدوژنیک آنهـا اسـت (۴) این محققین شرایط مناسب برای تشکیل این کانی را به صـورت زیـر گزارش کرده اند : بالا بودن واکنش خاک، افزایش نسبت کاتیون هـای دو ظرفیتی و افزایش سیلیسیم محلول در اثـر محلـول هـای گرمـایی غنی از سیلیسیم . وجود این کـانی در خاکهـای ایـران توسـط ابطحـی (۱۹۷۷) قرائــی (۱۹۸۴) و خرمــالی (۲۰۰۳) نیــز گــزارش شــده اســت . اهداف این مطالعه به شرح زیر می باشـد -۱: بررسـی نحـوه تشـکیل کانی های فیبری در واحد های مختلف اشکال زمین -۲٫ ارتبـاط بـین پایداری سطوح اشکال زمین و مقدار کانی پالی گورسکیت بـه کمـک . SEM