مقاله تصحيح روش دراستيک مبتني بر سامانه اطلاعات جغرافيايي با استفاده از روش هاي آماري و تحليل سلسله مراتبي، مطالعه موردي دشت همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: تصحيح روش دراستيک مبتني بر سامانه اطلاعات جغرافيايي با استفاده از روش هاي آماري و تحليل سلسله مراتبي، مطالعه موردي دشت همدان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب پذيري آب هاي زيرزميني
مقاله دراستيک
مقاله مدل DAS
مقاله دشت همدان-بهار
مقاله تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متكان علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: استادهاشمي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پهنه بندي آسيب پذيري نيتراته آب هاي زيرزميني دشت همدان-بهار با تصحيح وزن پارامترهاي روش دراستيک با پارامترهاي آماري و وزن دهي بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي انجام گرفت. در تحقيق حاضر علاوه بر نرخ بندي هاي معمول موجود در روش دراستيک، از روش فازي براي هم مقياس سازي نقشه هاي معيار و آماده سازي آن ها براي تلفيق و تعيين وزن مناسب، همبستگي بين غلظت نيترات و پارامترها و ضرايب همبستگي اسپيرمن و کندال استفاده گرديد. بر اين اساس مشخص شد که پارامترهاي خاک، محيط آبخوان، و عمق آب زيرزميني به ترتيب با وزن هاي ۵، ۴ و ۳٫۵ بيشترين همبستگي را با داده هاي نيترات نشان مي دهند. رابطه جديد به نام: DAS (D: عمق تا سطح ايستابيA : محيط آبخوان، :S محيط خاک) مي باشد. بر اساس وزن هاي به دست آمده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي، لايه هاي اطلاعاتي قطعي و فازي دراستيک به طور جداگانه، با يکديگر تلفيق شدند. جهت تهيه نقشه خطرپذيري آلودگي، لايه کاربري اراضي منطقه به پارامترهاي قبلي افزوده و براي تعيين وزن بهينه اين پارامتر نيز از روش هاي آماري استفاده شد. پس از اعمال اين پارامتر ميزان همبستگي بين غلظت نيترات و خطرپذيري آلودگي به ۰٫۷۸ رسيد. نقشه نهايي نشان مي دهد که ۵ درصد از آبخوان کاملا خطرپذير، ۱۰ درصد داراي خطر آلودگي خيلي زياد، ۲۰٫۹۵ درصد زياد، ۲۶ درصد متوسط تا زياد، ۲۱٫۳ درصد متوسط تا کم، ۹ درصد کم، ۷ درصد داراي خطر آلودگي خيلي کم، و ۰٫۷۵ درصد بدون خطر آلودگي مي باشند.