مقاله تصحيح مدل گرينبرگ – کاستاگنا به منظور تخمين سرعت موج برشي در يکي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي معدن از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تصحيح مدل گرينبرگ – کاستاگنا به منظور تخمين سرعت موج برشي در يکي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت موج برشي
مقاله سرعت موج فشاري
مقاله روش کاستاگنا- گرينبرگ
مقاله حذف اثر سيال
مقاله مخزن آسماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرايه گر آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: لسان پزشکي شادي
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرعت موج برشي يکي از مهم ترين پارامترهاي اثرگذار در پيش بيني رفتار مخزن است. سرعت موج برشي در تعيين نوع ليتولوژي سازند، سيال درون سازند (اکتشاف مخازن گازي)، تخلخل و تعيين پارامترهاي ژئومکانيکي سازند کاربرد دارد. تعيين سرعت موج برشي به وسيله نمودارگيرهاي چاه پيمايي هزينه بالايي دارد و به همين دليل در اغلب چاه ها اندازه گيري نمي شود. در چند دهه گذشته، روابط تجربي متعددي براي تخمين سرعت موج برشي بر اساس پارامترهاي فيزيکي سنگ در ليتولوژي هاي مختلف ارايه شده است. مهم ترين و پرکاربردترين اين روش ها، مدل کاستاگنا – گرينبرگ است. رابطه کاستاگنا-گرينبرگ براي تخمين سرعت موج برشي از سرعت موج فشاري در سنگ هاي چند کانه اي و اشباع کامل از آب، ارايه شد و در غير اين صورت بايد توسط روابط گاسمن تصحيح شوند. مطالعه حاضر در يک چاه از مخزن آسماري در يک ميدان نفتي در جنوب غربي ايران انجام شده است. اين چاه داراي چاه نمودار زمان گذر موج برشي در زون مخزني است. داده هاي مورد مطالعه لزوما تحت شرايط اشباع کامل از آب نبوده و داراي اشباع شدگي هاي متفاوت از نفت هستند. بنابراين، در ابتدا محاسبات مربوط به حذف اثر سيال و جايگزين نمودن آب به عنوان سيال متعارف بر روي داده ها انجام شد. به اين ترتيب، سرعت موج فشاري در شرايط اشباع کامل از آب به دست آمد. از آنجايي که روابط کاستاگنا-گرينبرگ تجربي بوده و براي تمام مخازن قابل تعميم نيستند، براي ميدان مورد مطالعه تصحيح شدند. اين تصحيحات در دو فاز متفاوت بر اساس ليتولوژي و درجه اشباع نفت انجام شد. در نهايت از ضرايب کاستاگنا براي آهک و شيل، از ضرايب تصحيح اول براي دولوميت و از ضرايب تصحيح دوم براي ماسه سنگ استفاده شد. ضريب همبستگي بين مقادير تخمين زده شده و مقادير واقعي در مدل کاستاگنا-گرينبرگ به ترتيب قبل و بعد از تصحيح ۰٫۸۴ و ۰٫۹۴ به دست آمد. نتايج حاکي از موفقيت مدل تصحيح شده کاستاگنا-گرينبرگ در تخمين سرعت موج برشي است.