مقاله تصحيح و تحليل يک تصحيف در سه بيت از مخزن الاسرار و اقبالنامه نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تصحيح و تحليل يک تصحيف در سه بيت از مخزن الاسرار و اقبالنامه نظامي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصحيف
مقاله صنعت مصحف
مقاله بازيچ
مقاله نارنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به عقيده بسياري از محققان، شعر کمتر شاعري به اندازه نظامي و خاقاني دچار تحريف و تصحيف شده است و علت آن نيز توجه بيش از اندازه عموم مردم به شعر آنها – بيشتر در مورد نظامي- و ديگر، دشواري شعر آنهاست که گاهي، کاتبان نسخ هنگامي که با واژه ها و ترکيب هاي غريب و پيچيده آنها مواجه شده اند، جاي اين ترکيب ها و واژه هاي نامأنوس را با واژه ها و ترکيب هايي که به نظر آنها رسيده و با آن آشنايي داشته اند و معني و مفهوم آن را نيز مي فهميده اند، عوض کرده-اند؛ به همين سبب است که در برخي موارد، شارحان و حتي فرهنگ نويسان با برخي ترکيبات در شعر قدما مواجه مي شوند که از گزارش معني و مفهوم آن ترکيب ها، فرو مي مانند.
آنچه در اين مقاله از نظر خوانندگان مي گذرد، تصحيح تصحيفي مشابه در سه بيت مختلف از خمسه نظامي است که اين تصحيف ها، تا حدودي در شعر نظامي و حتي ديوان خاقاني فراگير است. همچنين به شرح چند بيت از خمسه نظامي که بنوعي با ترنج و نارنج مرتبط است، پرداخته شده است.