سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر علوی –
عبدالرشید طاطار –

چکیده:

ما، تصحیحات کوانتومی روی رسانندگی (مقاومت مغناطیسی) نیمه رساناهای با ساختارهای مختلف را در دماهای گوناگون بررسی مینمائیم. نشان میدهیم که عبارت تحلیلی دقیق که در مقاله قبلی بدست آمده است، نسبت به عبارت ارائه شده توسط هیکامی و همکاران ،با داده های تجربی مربوط به نیمه رساناهای با ساختارهای مختلف، بخصوص در دماهای پائین توافق بسیار بهتری دارد. همچنین نشان داده شده است که تصحیحات کوانتومی روی رسانندگی، تریس تابع گرین ایجاد شده بوسیله ی مولد j y جبر suq (2) میباشد و بنابراین تصحیحات کوانتومی روی رسانندگی را میتوان به صورت حاصل جمع تعداد بی نهایت نمودار فاینمن، دقیقاً همانند نظریه ی میدان کوانتومی نوشت.