سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – بخش مهندسی برق, دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رنگ ویژگی است که اغلب محقق ان درCBIR از آن استفاده کرده اند و در موارد متعدد هیستوگرام رنگ اصلی ترین ویژگی در بازیابی تصویر است . برای محاسبه هیستوگرام رنگ، فضای رنگ کوانتیزه می شود . به علت تغییرات جزئی رنگ نقاط در شرایط نوری متفاوت، کوانتیزاسیون رنگ یکی از دلایل کاهش نرخ دقت در باز یابی بر اساس هیستوگرام است . در این مقاله با استفاده از منطق فازی روشی برای کوانتیزاسیون رنگ پیشنهاد شده است که با استفاده از آن، خطای ناشی از جابجایی رنگ در شرایط نوری مختلف تا حدی برطرف می شود . در این روش ابتدا هر یک از مولفه های رنگ با توجه به توابع عضویت درنظر گرفته شده برای آن کوانتیزه می شوند. بنابراین، ممکن است که یک نقطه از فضای رنگ بجای تعلق به یک بازه هیستوگرام رنگ به چند بازه آن، با درجه های متفاوت، تعلق پیدا کند . با استفاده از این روش هیستوگرام رنگ هر تصویر محاسبه و تصاویر نمایه سازی می شوند . روش پیشنهادی برای نمایه سازی و بازیابی روی یک پایگاه شامل ۱۰۰۰ تصویر از ۱۰ گروه معنایی آزموده شده است . نتایج آزمایشها، بهبود نرخ دقت بازیابی بین ۲ تا ۴ درصد با روش پیشنهادی نسبت به هیستوگرام رنگ متداول را نشان می دهد