سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه عطایی زاده – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از روشهای موثر در مطالعه منابع آب زیرزمینی استفاده از مدلسازی عددی است. اطلاعات موجود در دشت میداود-دالون شامل میزان برداشت از چاه ها، میزان تغذیه (تغذیه مستقیم از بارندگی، تغذیه از آب بازگشتی از کشاورزی) در یک دوره ۱ ساله ۱۳۸۵-۱۳۸۴ و ضرایب هیدرودینامیک k و s می باشند. بدلیل توزیع نا مناسب پارامترهای هیدرودینامیکی، ابتدا با استفاده از داده های آزمون پمپاژ منطقه هدایت هیدرولیکی با روش کریجینگ درونیابی گردید و آبدهی ویژه نیز با استفاده ازمواد آبخوان و لاگ چاه های بهره برداری زون بندی شد. سپس با ساتفاده از مدلسازی معکوس و مقایسه سطح آب زیرزمینی در چاته های مشاهدهای و سطح آب زیرزمینی محاسبه شده در مدلسازی با هدف کمینه کردن اختلاف بین داده های مشاهده ای و پاسخ مدل، ضرایب هیدرودینامیکی در کل دشت بهینه گردیدی.