سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدایت ذکایی – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
احسان هنروز قیصری – کارشناس ارشد ، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

چکیده:

روشهای برآورد ماتریس تقاضا به کمک اطلاعات شمارش حجم در کمانها از جمله روشهای غیر مستقیمی است که درسالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این روشها با در دست داشتن اطلاعات شمارش حجم در کمانها و دردست داشتن یک ماتریس اولیه تقاضا سعی می شود ماتریس تقاضایی تخمی نزد هشود که تخصیص آن به شبکه حجمهای مشاهد هشده در کمانها را تولید کند و تاحد امکان به ماتریس تقاضای اولیه نزدیک باشد. روش گرادیان یکی از روشهای غیر مستقیم است که برای تصحیح ماتریس تقاضای شخصی بکار برد هشد هاست. در این مقاله کاربرد روش گرادیان برای تصحیح ماتریس تقاضای همگانی در دو حالت اطلاع از تعداد مسافرین همگانی در برخی از کمانهای شبکه به تفکیک خطوط و مجموع آنها مورد بررسی قرار گرفته است