سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید امامی میبدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
سیدحسین مظلومی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
محسن وفایی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در تئوری سیال تجمعی فرض می شود که ضریب تراکم پذیری از دو بخش فیزیکی و شیمیایی تشکیل شده است. برای بخش فیزیکی می توان از معادلات حالت مختلف استفاده کرد، مثلYu et al. ،PR ،MMMو غیره. در این کار برای بخش شیمیایی از تئوری "تجمعی به صورت خطی از بی نهایت مولکول" و از معادلهPRبه عنوان بخش فیزیکی برای محاسباتتعادلی استفاده شده است. در استفاده معمول از معادله حالت تجمعی، فرض می شود خواص بحرانی ماده تجمعی در حالت واقعی با حالت فرضی غیر تجمعی فرق داشته باشند و این خواص با برازش به داده های فشار بخار و حجم مولی تجربی ماده تجمعی خالص، به دست آمده و برای همه مخلوطهای آن به کار می روند. در این کار فرض می شود همه مواد در حالت بحرانی منومری هستند و خواص بحرانی ماده تجمعی با حالت فرضی غیر تجمعی تفاوتی نداشته باشد. برای پیش بینی تعادل حالت خالص به جای شش پارامتر سه پارامتر خواهیم داشت. در این کار برای برازش بهتر به داده های تجربی از پارامتر ارتقاء حجم استفاده می شود. این پارامتر با برازش به معادلهPR معمول و نه معادله AEOSبه دست می آید و بنابراین جزءپارامترهای قابل تنظیمAEOSنیست. در این کار به جای قانون اختلاط کلاسیک واندروالس از قانون اختلاط هوران-ویدال ( EOS /GE ) استفاده شده است. نتایج پیش بینی مدل برای مخلوط دوتایی با یک جزء تجمعی خوب است.