سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید معاذاللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کاربرد تحلیلی روش همگرایی- همجواری در حالت تقارن محوری نشان دهنده کاهش فشار حائل بندی، با افزایش تغییر مکان شعاعی تحت هر نوع قانون رفتاری برای زمین می باشد. این به معنای آن است که حائل بندی که با تاخیر کمتری نصب می شود. الزاما بایستی سنگینتر از حائل بندی باشد که با تاخیر بیشتری نصب می شود. در صورتی که در عمل دیدیه می شود که یک حائل بندی سبک که به سرعت نصب شده می توان موثرتر باشد و اگر به زمین اجازه همگرایی زیادی داده شود، بایستی از حائل بندی سنگینتری استفاده کرد. به عبارت دیگر با افزایش جابجایی فشار وارد بر حائل بندی افزایش می یابد. این امر به علت تشکیل زون ریزشی در اطراف تونل می باشد. در تحقیق حاضر جهت منظور نمودن وضعیت فوق الذکر در روش حل همگرایی- همجواری، مدل پلاستیک سخت با مدل ارائه شده توسط Carranza-Torres & Fairhurst ترکیب شده است. در مدل پیشنهادی ، منحنی واکنش زمین علاوه بر قسمتهای الاستیک و پلاستیک شامل بخش دیگری نیز می باشد که در آن فشار وارد بر حائل با ازدیاد جابجایی افزایش می یابد ( شاخه صعودی منحنی واکنش زمین). مدل جدید پیشنهادی با ارائه چند مثال بررسی و قابلیت کاربرد آن بیان شده است.