سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامیار موقرنژاد – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشکده مهندسی شیمی
سخی زاهد کلته – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشکده مهندسی شیمی
حمید رضا غفوری طالقانی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از معادلاتی که فشار بخار را بر حسب داده های بحرانی و ضریب بیمرکزی تخمین میزند، معادله ادمیستر (Edmister) میباشد. در مقاله حاضر، سعی شده است با استفاده از ابزار الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب، پارامترهای این معادله بهبود یابد. بدین منظور از داده های ۳۲ ماده در این تحقیق استفاده شده است. مقادیر پارامترهای بدست آمده از الگوریتم ژنتیک تقریبا با مقادیر پارامترهای ادمیستر برابر بود که این مطلب حاکی از دقت این معادله است. در ادامه به منظور مقایسه، با استفاده از ابزار Curve Fittingنرم افزار متلب پارامترها را بدست آوردیم که تقریبا با مقدار الگوریتم ژنتیک برابر بود و در انتها، با الهام از معادله ریدل (Riedel) ، پارامترهایی را به منظور کاهش خطای معادله ادمیستر به آن اضافه کردیم که خطای معادله را به مقدار اندکی بهبود بخشید، ولی با توجه به پارامترهای کمتر مورد استفاده در معادله ادمیستر به این نتیجه میرسیم که این معادله، دقت و مقبولیت و سادگی مناسبی برای تخمین فشار بخار را دارا میباشد.