مقاله تصفيه فاضلاب مصنوعي آلوده به فرمالدييد به وسيله راکتور متوالي ناپيوسته بي هوازي بيوفيلمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تصفيه فاضلاب مصنوعي آلوده به فرمالدييد به وسيله راکتور متوالي ناپيوسته بي هوازي بيوفيلمي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرمالدييد
مقاله راکتور متوالي ناپيوسته بي هوازي بيوفيلمي
مقاله تصفيه فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادكيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جرفي سهند
جناب آقای / سرکار خانم: اصطبار مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فرمالدييد يکي از مواد شيميايي آلي است که کاربرد بسيار گسترده اي به عنوان ماده خام در بسياري از صنايع دارد. پساب هاي خروجي صنايعي که حاوي غلظت هاي بالايي فرمالدييد مي باشند، به دليل خطرات احتمالي سرطان زايي و جهش زايي آن بايد تصفيه شوند. هدف از اين مطالعه تعيين کارآيي راکتور متوالي ناپيوسته بي هوازي بيوفيلمي Anaerobic sequence batch biofilm reactor(ASBBR) در تجزيه زيستي فرمالدييد مي باشد.
روش کار: يک راکتور متوالي ناپيوسته بي هوازي بيوفيلمي در مقياس آزمايشگاهي به حجم کل ۶ ليتر در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. کارآيي راکتور طي ۹ مرحله از بار آلي ورودي معادل ۵۴/۰ الي۷٫۰۹ kgCOD/m3. d بررسي شد.
نتايج: بهترين بازده حذف در بار آلي ورودی معادل ۵٫۰۴ kg COD/m3. d به ميزان ۹۴ درصد براي  CODو ۹۹ درصد براي فرمالدييد و کمترين بازده در بار آلي۷٫۰۹ kg COD/m3. d  به مقدار ۴۸ درصد براي  CODو ۱/۶۳ درصد براي فرمالدييد به دست آمد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که راکتور متوالي ناپيوسته بي هوازي بيوفيلمي مي تواند به عنوان يک فناوري اجرايي، کارامد و قابل اعتماد براي تصفيه فاضلاب هاي صنعتي آلوده به فرمالدييد به کار گرفته شود.