مقاله تصفيه محلولهاي آبي آلوده به عناصر سرب، کروم و کادميم با جاذبهاي فسفاتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۴۶ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تصفيه محلولهاي آبي آلوده به عناصر سرب، کروم و کادميم با جاذبهاي فسفاتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاذب فسفاتي
مقاله جذب
مقاله آب آلوده
مقاله تبادلگر فسفاتي
مقاله فسفات معدني
مقاله کادميم
مقاله سرب
مقاله کروم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جذب سه عنصر سمي در نمونه هاي آبي شامل سرب، کروم و کادميم با استفاده از دو جاذب فسفاتي معدني مورد آزمايش قرار گرفت. ابتدا تبادلگرهاي فسفاتي مورد نظر تهيه شد وMg2+ ، pb2+، فسفر و نيتروژن اندازه گيري شدند. براي تعيين ظرفيت تبادلي، نسبت هاي متفاوتي از محلول با نمونه هاي فسفاتي مورد آزمايش قرار گرفت و سپس غلظت کاتيون هاي pb2+، Cd2+ و Cr3+ اندازه گيري شد. اندازه گيري pb2+، Cd2+ و Cr3+ توسط اسپکتروفتومتر جذب اتمي انجام شد. انحراف استاندارد نسبي به ترتيب ۷/۴ و ۱۷/۲ و ۶۱/۱ درصد و حد تشخيص آنها به ترتيب ۵ ميکروگرم در ليتر و ۰۵/۰ و ۱/۰ ميلي گرم در ليتر بود. نشان داده شد که اين ترکيبات استعداد بالايي در تصفيه آلاينده هاي فلزي دارا هستند. دو جاذب فسفاتي Mg3(PO4)2.6H2O و MgNH4PO4.H2O در تصفيه محلولهاي آلوده به سرب و کروم و کادميم تحت شرايط ايستا کارايي بالايي نشان مي دهند به طوري که ظرفيت جذبي آنها در عمل براي يون سرب، به ترتيب ۸/۹ و ۹/۸ ميلي مول بر گرم، براي يون کادميم، ۵/۱۰ و ۹ ميلي مول بر گرم و براي يون کروم ۶/۶ و ۳/۵ ميلي مول بر گرم است. Mg3(PO4)2.6H2O بهترين جاذب تحت حالت پويا است. کارايي اين دو ترکيب در شرايط متحرک نيز مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت. جذب pb2+، Cd2+ و Cr3+ با اين جاذبهاي فسفاتي با تبديلات شيميايي پيچيده اي در ماده جاذب همراه است. نتايج جذب تحت شرايط ايستا و نيز شرايط متحرک، به صورت جدول و نمودار ارايه شد. منظور از شرايط ايستا تماس ۲۴ ساعته محلول کاتيون هاي Pb2+، Cd2+ و Cr3+ با MgNH4PO4.H2O و Mg3(PO4)2.6H2O در دماي ۲۰ درجه سلسيوس است.