مقاله تصفيه پساب صنايع به منظور کاهش ميزان آلودگي منابع آب زيرزميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تصفيه پساب صنايع به منظور کاهش ميزان آلودگي منابع آب زيرزميني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب
مقاله کائولن
مقاله رنگ آنيونيک
مقاله رنگ کاتيونيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجليلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پري چهره برزو
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مشکلات بوجود آمده براي جوامع بشري به دنبال توسعه واحدهاي صنعتي مشکل آلودگي محيط زيست به ويژه، آلوده شدن منابع آب زيرزميني تحت تاثير فاضلاب اين واحدها مي باشد. فاضلاب واحدهاي صنعتي به ويژه کارخانجات صنايع شيميايي و نساجي محتوي مقادير زيادي مواد آلي مي باشد. بازيابي ترکيبات موجود در پساب امري ضروري مي باشد.
در اين تحقيق ميزان قابليت فعال سازي کائولن به عنوان يک ماده جاذب در جذب رنگ توسط اسيدهاي مختلف و همچنين تاثير پارامترهاي مختلف pH، درجه حرارت، غلظت ماده جاذب و زمان عمليات بر جذب رنگهاي کاتيونيک و آنيونيک از پساب واحدهاي نساجي مورد ارزيابي قرار گرفته است.
آزمايشات اوليه در pH طبيعي پساب نساجي نشان داد که کائولن فعال شده با HClO4 مي تواند منجر به بازيابي %۹۶٫۴۱ از رنگهاي آنيونيک و %۹۸٫۳۶ از رنگهاي کاتيونيک از پساب گردد.
قابليت جذب پساب با استفاده از کائولن فعال شده با HCLO4 در دامنه pH معادل ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ و ۱۱ غلظتهاي ماده جاذب ۲۰، ۱۰، ۵ و ۳۰ گرم، دماي عمليات ۵۰، ۴۰، ۲۷ و ۶۰ درجه سانتيگراد و زمان عمليات ۲۰، ۶۰، ۴۰ و ۸۰د دقيقه به منظور دستيابي به شرايط بهينه مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که دماي عمليات و غلظت ماده جاذب در جذب رنگهاي آنيونيک تاثير چنداني نداشته و در خصوص رنگهاي کاتيونيک افزايش آن منجر به افزايش جذب رنگ از پساب مي گردد. ضمنا بهترين قابليت جذب در دامنه pH معادل ۲ تا ۳ و زمان عمليات ۶۰ دقيقه به دست آمده است.