سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد نیک پی – گروه بهداشت حرفه ای-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی قزو
حسین کاظمیان – آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت مهندسین مشاور سامان پژوهان آریا گستر- پا
مهربان صادقی – گروه بهداشت محیط-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهر کر
علی کوهپایی – گروه بهداشت حرفه ای-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده:

آبکافت کاتالیتیکی متیل ترشیو بوتیل اتر(MTBE) به محصولات با قابلیت تجزیه بیولوژیکی بهتر توسط کاتالیست های زئولیتیH-MFI سنتز شده در آزمایشگاه و تهیه شده از شرکت سود شیمی مورد مطالعه قرار گرف ت. اثر فرایند سنتز کاتالیست و نیز نسبت سیلیس به آلومینیوم بر واکنش تبدیل کاتالیتیکی مورد بررسی قرار گرفت نتایج گویای آن است که H-MFI کاتالیست موثری در آبکافت کاتالیتیکی MTBE بوده و افزایش نسبت سیلیس به آلومینیو م سبب افزایش راندمان واکنش آبکافت کاتالیتیکی می شود. مقدا ر ترت بوتیل الکل تولید شده در تمامی آزمایشات کمتر از مقدا ر استوکیومتری پیش بینی شده بود و احتمالا مقدار کاهش ترت بوتیل الکل متناسب با تولید یک آلکن می باشد . با ا صلاح فرایند سنتز، امکان هدایت واکنش های آبکافت به نحوی که از میزان تولید ترت بوتیل الکل کاسته و بر میزان تولید آلکن های تجزیه پذیر افزوده شود، وجود دارد. توانایی میکرو ارگانیسمهای بومی در تجزیه زیستی محصولات حاصل از آبکافت در حضور زئولیت مورد بررسی قرار گرفت . میکرو ارگانیسم ها قادر به استفاده از محصولات حاصل از آبکافت به استثناء ترت بوتیل الکل بوده و کربوکاتیون تولید شده در مسیر آبکافت کاتالیتیکی تاثیر منفی بر عملکرد میکرو ارگانیسم نداشت.