سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رسول یاراحمدی – استادیار گروه بهداشت حرفه ای –دانشکده بهداشت –دانشگاه علوم پزشکی ش
سیدباقر مرتضوی – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده پزشکی -دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا امیدخواه – دانشیار گروه مهندسی شیمی،دانشکده فنی- دانشگاه تربیت مدرس
حسن اصیلیان – استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق اصلاح زئولیتهای سنتزی به روش اشباع و تاثیر آن بر تبدیل اکسید های نیتروژن (Nox) در هوا مورد بررسی قرار گرفت .پایه های زئولیتی ZSM_5,γ_Alumina ,Alumina Silicate در نقش نگهدارنده لایه های فعال کاتالیستی روی بسترهای مونولیتی (Honey Comb) استفاده شده است. فاز اول مخلوط فیزیکی با غلظت ۲۰۰ گرم بر لیتر از هر کدام از پایه های زئولیتی در آب مقطر دو باریونیزه شده تهیه شد .فاز دوم مخلوط فیزیکی ازیک درصد وزنی از فلزات نادر پلاتینم و پالادیم و ۳ درصد از اکسید های زیرکونیم و سریم بطور جداگانه آماده سازی و مورد استفاده قرار گرفت تبدیل و تصفیه آلودگی NOx تحت تاثیر فاکتور های دمای گاز ورودی و نسبت مولی گاز احیاء کننده پروپان مورد بررسی قرار گرفت.تاثیر فاکتور های مورد مطالعه بر اساس طرح آزمایش در چهار سطح در امر تبدیل آلودگی انجام شد. نتایج حاصل نشان می دهد که از میان سه پایه زئولیتی اصلاح شده تنها ZSM-5 با سطح فعال اکسید های زیرکونیم و سریم راندمان تبدیل بهینه ای را نشان می دهد Pvalue =0.05 همچنین مشخص شد که شرایط بهینه فاکتور های مورد بررسی در تبدیل اکسید های نیتروژن دمای درجه سلسیوس و نسبت مولی گاز پرو پان به اکسید های نیتروژن معادل ۱/۵ با ضریب تبدیل ۸۳% می باشد.