سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محسن کرابی – کارشناس ارشد مهندسی عمران
بهار شهنواز – مهندس محیط زیست کارشناس علوم سلولی و مولکولی

چکیده:

صنایع موجود در کشور ضمن فعالیت، روزانه مقادیر متنابهی از بار آلودگی رابه محیط وارد نموده که هر یک به نوبه خود اثرات مخربی را در پی خواهند داشت. این پژوهش در جهت بررسی تصفیه پذیری پساب کارخانه فیبر ایران به روش راکتور لجن فعال با حوضهای متصل (Package Activated sludge Reactor) انجام شده است. سیستم PARSکه یک روش تصفیه هوازی از نوع لجن فعال می باشد از دوبخش هوادهی و ته نشینی صورت بهم چسبیده تشکیل شده است. جریان در این راکتور پیوسته بوده و شیب تعبیه شده در کف قسمت ته نشینی سبب برگشت لجن بصورت ثقلی به حوض هوادهی می گردد. عدم نیاز به پمپاژ لجن برگشتی یکی از مهمترین ویژگیهای این سیستم است که آنرا با سایر روشهای متداول لجن فعال متمایز می سازد. در این تحقیق راکتور بیولوژیکی در شرایط مختلفی از عوامل تاثیر گذار از جمله COD ورودی، نسبت غذا به میکروارگانیزم، زمان ماند هوادهی، زمان ماند سلولس و بار آلی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل در مدت مطالعه نشان داد که این سیستم قابلیت حذف ۷۷ درصد از COD پساب را در شرایط COD ورودی معادل با mg/L 1600 دارا می باشد. COD ورودی تا ۳۰۰۰ mg/L حداقل ۵۷ درصد و تا ۳۵۰۰ mg/L حداقل ۵۰درصد قابل حذف است. حذف رنگ و جامدات نیز با این روش به ترتیب ۷۸ درصد و ۵۶ درصد است.