سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تورج محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ف
اشکان اسمعیلی فر – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ف

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از بررسی های تجربی تصفیه پساب کارخانه تولید روغن نباتی به روش اولترافیلتراسیون ارائه شده است . برای انجام آزمایشات از غشاءUFPHT20-6338به عنوان غشاء اولترافیلتراسیون و نمونه هایی از پساب کارخانه شرکت صنعتی بهشهر استفاده شده و تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف مانند اختلاف فشار اعمال شده در دو طرف غشاء، سرعت جریان متقاطع، دما، غلظت مواد آلی و pH بر روی فلاکس عبوری از غشاء، گرفتگی و مقاومت ناشی از گرفتگی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان میدهد که اختلاف فشار بیش ازbar 3 سرعت خطی معادل ۱-۲m/s دمای عملیاتی معادل ٣٢ قلیایی شرایط pH درجه سانتیگراد وبهینه جهت انجام فرآیند می باشد . آنالیز پساب تصفیه شده به روش غشایی %٩٠ کاهش در مقذار COD را نشان می دهد .