مقاله تصميم گيري چند معياره فازي به منظور مديريت منابع آب سطحي در سد مخزني بوستان – استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تصميم گيري چند معياره فازي به منظور مديريت منابع آب سطحي در سد مخزني بوستان – استان گلستان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخصيص بهينه منابع آب
مقاله تصميم گيري چندمعياره فازي
مقاله FAHP
مقاله مدل SARIMA و آبخيز سد بوستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هليلي محمدقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سعدالدين امير
جناب آقای / سرکار خانم: مساعدي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهيني عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود منابع آب و نيز تغييرات کمي و کيفي آنها، تجديد نظر درباره ارایه برنامه ها و تصميم گيري هاي تخصيص اين منابع در مديريت يک پارچه آبخيز را ضروري نموده به اين منظور نتايج مختلف تخصيص هاي متفاوت منابع آب سد بوستان استان گلستان مورد پژوهش قرار گرفته است. توجه به امنيت آبي ساكنين پايين دست سد و در عين حال كاهش خطر وقوع سيل در اراضي پايين دست از جمله اركان مديريت بهره برداري از سد محسوب مي شود. کنترل و تنظيم سطح آب در مخزن سد، به طوري که بتوان آب کافي براي تامين نياز آبي به خصوص در ماه هاي کم آب ذخيره نمود و در عين حال حجم خالي لازم به منظور کنترل سيلاب ها را فراهم آورد و همچنين نيازهاي اکولوژيکي پايين دست را تامين کرد، از اهداف اين پژوهش بوده است. در اين پژوهش با بررسي داده هاي دبي جريان ثبت شده، مشاهده گرديد که ۴ ماه سيلابي در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. اين ۴ ماه شامل ارديبهشت، خرداد، مرداد و شهريور مي باشند. براي كاهش معضلات تخصيص منابع آب بين کاربران در اثر ديدگاه ها و اهداف مديريتي مختلف بهره برداران منابع آب، ۱۶ سناريوي مديريتي خاص تدوين شد. مقادير دبي ماهانه ايستگاه هيدرومتري تمر در سال آبي ۷۸-۱۳۸۷ به کمک مدل سري زماني SARIMA پيش يابي گرديد. سپس، نحوه تخصيص و بهره برداري بهينه منابع آب سطحي با توجه به مقادير پيش يابي شده به صورت ماهانه مورد ارزيابي قرار گرفت. ۵ معيار جهت ارزيابي اثرات اجراي سناريوها تعيين شد. اين ۵ معيار عبارتند از (۱) ميزان حجم خالي مخزن در ماه هاي سيلابي، (۲) ميزان آب ذخيره شده در پايان يک سال آبي، (۳) خطر احتمال طغيان در پاياب سد، (۴) ميزان دبي سيل خروجي از مخزن و (۵) خطر شکست سد در هنگام وقوع سيل به منظور موازنه نتايج به دست آمده از اجراي سناريوهاي تدوين شده، و نيز تعيين سناريو يا سناريوهاي برتر فن تصميم گيري چند معياره فازي به کار گرفته شد. به اين منظور، پس از محاسبه مقدار معيارها در کليه سناريوها و فازي سازي آنها، معيارهاي ياد شده به کمک فرآيند FAHP وزن دهي گرديدند. سپس، ۱۶ سناريوي تدوين شده با استفاده از روش TOPSIS جهت تعيين برترين سناريوها اولويت بندي شدند. با توجه به نتايج به دست آمده مشاهده گرديد كه سناريوهاي تدوين شده در ۹ اولويت قرار گرفتند و سناريوي ۷ اولويت اول را به خود اختصاص داده است. اين سناريو شامل انجام اقدامات کنترل سيل فقط در ماه هاي ارديبهشت و مرداد مي باشد و در ساير ماه ها هيچ گونه اقدام کنترل سيل صورت نمي گيرد. اين پژوهش مي تواند در آينده در قالب يک سيستم پشتيبان تصميم گيري براي نيل به مديريت بهره برداري بهينه از مخازن، توسعه پيدا کند.