از سوی دیگر، وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۰۹ پروژه تحقیقاتی ۲HDD را در جهت تقویت و ایجاد ثبات و امنیت در استان هیلمند افغانستان آغاز نمود. این پروژه تحقیقاتی مرکب از متخصصانی از مرکز توسعه و تحقیقات مهندسی ۳(ERDC) مهندسان ارتش ایالات متحده ۴(USACE)، سازمان نقشهبرداریهای زمینشناسی آمریکا ۵(USGS)، و مرکز مشاوره علم و تکنولوژی وزیر خارجه وزارت امورخارجه آمریکا ۱(STAS) بود. این گروه تحقیقاتی پس از پایان فعالیتهای خود، جلسات توجهی مکرری را با تصمیمگیران نظامی و غیرنظامی آمریکا در خصوص نقش و اهمیت آب در ایجاد ثبات و امنیت منطقه برگزار نمود .(Palmer-Moloney, 2009) مهمترین نتایج بدست آمده از تحقیقات این گروه عبارتند از Palmer-) :(Moloney, 2011

-۱ تلاشهای صورت گرفته برای ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان باید با اهداف کوتاه مدت بخش کشاورزی هماهنگ باشد و فعالیتها و عملیاتهای صورت گرفته باید بر بهبود سیاستگذاری و ظرفیت سازی در مدیریت منابع آب و افزایش راندمان کمی و کیفی آب تأکید نمایند.

-۲ برداشتهای بیش از حد از منابع آب زیرزمینی نگران کننده بود و اگر میزان برداشت از تغذیه آبخوانها تجاوز نماید؛ ذخایر آبهای زیرزمینی و برداشت از چاهها گزینه پایداری برای تأمین آب نمیباشند.

-۳ اطلاعات کمی و کیفی مناسبی در جهت بررسی وضعیت کمی و کیفی وضعیت آب استان هیلمند و جود ندارد.

از اینرو ارتش آمریکا به بهانه ایجاد ثبات در استان هیلمند افغانستان در حال مطالعه و اجرای برخی طرحها و زیرساختها جهت استفاده بیشتر از رودخانه هیرمند میباشد که این مسأله ممکن است تبعات نامناسبی برای وضعیت شهرهای مرزی شرق کشور ایران ایجاد نماید.