سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عادل حاتمی ماریینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ( مدیریت سیستم و بهرهوری ) ، دانشگاه
صابر ساعتی مهتدی – استادیار، گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – شمال
احمد ماکوئی – استادیار، گروه صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در ا ین مقاله ، هدف معرف ی یک روش تصم یمگیری چند مع یاره توسط چند تصم یمگیرنده م یباشد تـا مـسئله انتخـاب تـام ین – کنندگان در س یستم زنج یره تام ین برطرف گردد . در سالهای اخیر، تعیین تامینکنندگان در زنجیره تامین بـه عنـوان اسـتراتژ ی قابل توجهی برا ی سازمانها مطرح شده است . طبیعت این مسائل بسیار پیچیده و غیرساختار یافته میباشد، امـا عمومـاً بـس یاری از
فاکتورهای کم ی و ک یفی همچون ک یفیت، ق یمت، انعطاف پذیری و عملکرد تحو یل م یبایستی بـرا ی انتخـاب تـام ینکننـدگان مناسب مورد توجه قرار گ یرد . در ا ین مقاله ، برا ی تع یین نرخها و وزنها از ارزشهای گفتار ی ا ستفاده شده است . نرخهای گفتاری میتواند به صورت اعداد فاز ی مثلث ی یا ذوزنقه ای بیان گردند . سپس تـصم یمگیـ ری چنـد مع یـ اره گروهـ ی بـر اسـاس مفهـوم
مجموعههای فاز ی بیان شده است، تا تیم تصمیمگیری در محیطی از معیارهای مبهم و گنگ، توانایی انتخـاب تـام ینکننـدگان مناسب را در س یستم زنج یره تامین بدست آورد . بر اساس مفاهیم اولیه ELECTRE ، ترجیحـات توسـط مقایـ سات دودویـی در محیط فاز ی مدل گشته و در ادامه ، با توجه به گراف تصمیمگیری، تعیین میشود که کدام یک از تامینکنندگان مرجح، غیـ ر – قابل مقایسه و یا بیتفاوت میباشند . در نهایت، یک مثال محاسباتی ارائه شده است تا رویه پیشنهاد شده را شفاف سازد و مشخص شود که مدل پیشنهادی ابزار تصمیمگیری بسیار مناسبی در محیطهای فازی برای انتخاب تامینکنندگان میباشد .