سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامحسین نیکوکار – استادیار گروه مدیریت و معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام حسی
وجه الله قربانی زاده – مدیر تحقیقات و فناوری آموزشی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

امروزه، توجه جدی به مفهوم بهره وری و استفاده بهینه از امکانات و منابع سازمان ها امری روشن و ب د یهی است و بر ا ی افزا یش نرخ بهره و ر ی، بازبینی در روش های اداره سازمان و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها اجتناب ناپذیر می باشد . استفاده از روش های نوین مدیریت خدمات، از جمله برون سپا ر ی که در آن تمام یا بخشی از فعا لیت ها ی سازمان به افراد یا سازمان های بیرونی واگذار می شود، یکی از روش های افزایش بهره وری است که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله بخ ش ی از نتا یج تحقیقات انجام شده در یکی از سازمان های بزرگ دولتی را بیانمی کند که در آن با استفاده از فر ا یند تحلیل سلسله مراتبی گروهی( GAHP) موضوع برونسپاری خدمات مربوط به فعا لیت ها ی تعم یرگاه ها ی خودرو مورد بحث و برر سی قرار گرفته است. نتیجه تجز یه و تحل یل ها، برون سپاری خدمات تعمیراتی را در رتبه دوم قرار م ی دهد و نشان م ی دهد که از نظر تصمیم گیرندگان سازمان مورد مطالعه، فعا لیتهای مربوط به خدمات تعم یرگاه ها ی خودرو، بهتر است توسط بخش دول ت ی اداره شود و اگر قرار بر برون سپاری باشد، خصوصی سازی بر روش پیمانکاری ارجحیت دارد.