سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فروغ سرهنگی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …(عج)
مهناز میریان – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …(عج)
مهروز جوادی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …(عج)

چکیده:

تریاژ یک روند دینامیک با بررسی و ارزیابی مجدد مستمر و تصمیم گیری در مورد تقسیم بندی بیمار می باشد . در هر مرحله مراقبت، امدادگر باید بتوان د در هر زمان مجدداً تریا ژ، کند و اگر لازم باشد بیمار را در مراقبتش مجدداً گروه بندی نماید . وقتـی که همه بیماران تریاژ، شدند ، شروع به درمان گروه بالاتر بیماران می شود . این مرحله در هر ستون مراقبت تکرار مـی شـود . از آنجایی که وضعیت بیمار با زمان و درمان تغییر م ی کند، تریاژ مجدد بیماران بعد از انتقال طولانی انجام می شـود . اسـتارت در پاکسازی اولیه ضمیمه جنگ و فاجعه بسیار مفید است . START بهترین راهنما برای شروع تریاژ این روش است . تأکید اصلی بر راه هوایی ، تنفس ، جریان خون و وضعیت هوشیاری است . در درجه بعدی پاکسازی محل از بیماران قادر به حرکت ( زخمـی های قادر به راه رفتن ) کمک زیادی به تخلیه مجروحین از صحنه حادثه می نماید . وقتی مدیریت تریاژ انجام شد، تأکید بر چند وضعیت طبی که فوری بوده یا در گروههای عملیاتی بالاتر قرار گرفته اند مفید است کـه شـامل -۱: انـسداد راه هـوایی فوقـانی -۲ خونریزی تهدید کننده حیات -۳ پنوموتراکس فشاری -۴ سوختگی درجه دو یا سه صـورت ، مـسمومیت هـای درمـان نشده شدید -۵ گرمازدگی -۶ دیسترس تنفسی شدید -۷ شوک جبران شده -۸ زایمانهای مـشکل -۹ کـاهش سـطح هوشیاری -۱۰ هر شرایط تهدید کننده حیات که سریعاً پیش رونده باشد . در اصل مقاله به تیمهای تریاژ ، خطاهـا در تریـاژ و همچنین به طبقه بندی مجروحان در گروههای مختلف تأخیری و گروه انتظار می پردازیم .