سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی اکبر متکان – استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا شکیبا – استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
سیدحسین پورعلی – عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
عیسی عبادی – کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS

چکیده:

در مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی، توجه به میزان تاثیر و تاثر کاربریهای دیگر و بررسی روابط متقابل بین کاربریهای مختلف شهری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بایستی در ضمن یک سری معیارها و ضوابط در فرایند نانیابی مد نظر قرار گیرند. عدم توجه به اثرات متقابل این کاربریها در فرایند مکانیابی باعث می شود که مکانیابی به نتایج نامناسبی منجر شده و حتی گاهی مسائل حل ناشدنی به دنبال داشته باشد. برای تصمیم گیری در این گونه مسائل که روابط بینپارامترهای مورد توجه قرار می گیرند، روشهای مختلف تصمیم گیری ایجاد و توسعه یافته اند که در مسایل شهری نیز مورد استفاده قرار میگیرند. به طور کلی اینروشها به و دسته قطعی و غیر قطعی (فازی) تقسیم میشوند.
در این تحقیق با به کارگیری پارامترهایی همچون فاصله از مراکز جاذب سفر، فاصله از معابر و شبکه های ارتباطی، هزینه تملک زمین و کاربریهای مناسب برای احداث پارکینگ و درنظر گرفتن محدودیتهایی از قبیل فاصله از گسلهای موجود و کاربریهای نامناسب برای احداث پارکینگ سعی شده است با استفاده از روشهای تصمیم گیری قطعی و فازی در محیط GIS محلهای بهینه و مناسب برای احداث پارکینگ در منطقه مطالعاتی مشخصص شود.