سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید ضمیری مروی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
حمید بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
کورش شهانقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

انتخاب تامین کنندگان در زنجیره عرضه از جمله عوامل موثر در موفقیت و کارایی یک زنجیره است. در این میان تصمیم گیری گروهی می تواند به کاهش خطاهای ناشی از تصمیم گیری انفرادی و دقت بیشتر منجر شود. در این مقاله تصمیم گیری گروهی را در مساله انتخاب تامین کنندگان مورد بررسی قرار می دهیم. پس از ارزیابی اولیه تامین کنندگان بالقوه, تامین کنندگان باقیمانده غالباً از تفاوتهای غیر مشهود و اندکی در معیارهای با اهمیت از نقطه نظر تصمیم گیران برخوردارندکه پس از انجام رتبه بندی تامین کنندگان توسط هر یک از تصمیم گیران از روش بردا برای تجمیع آرای اعضای گروه تصمیم گیری استفاده می نماییم. در بخش پایانی مقاله نیز استفاده از روش بردا را در انتخاب تامین کنندگان با یک مثال عددی نشان می دهیم