مقاله تصويرسازي ديداري و حرکتي دانش آموزان نابينا و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۳۸۲ تا ۳۸۸ منتشر شده است.
نام: تصويرسازي ديداري و حرکتي دانش آموزان نابينا و عادي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصويرسازي ديداري
مقاله تصويرسازي حرکتي
مقاله نابينايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي علمدار
جناب آقای / سرکار خانم: خانباني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه پور ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش، مقايسه تصويرسازي ديداري و حرکتي دانش آموزان پسر نابيناي مقطع راهنمايي با دانش آموزان عادي شهر تهران در اين مقطع است. روش: در پژوهش پس رويدادي حاضر ۶۰ نفر حضور داشتند، که از اين تعداد ۳۰ نفر دانش آموز نابيناي مادرزادي بودند و ۳۰ نفر ديگر ازبين دانش آموزان عادي انتخاب شدند. نمونه گيري به صورت تصادفي خوشه اي از بين دانش آموزان مدارس عادي و به صورت تصادفي از مدارس نابينايان شهر تهران صورت گرفت. در اين پژوهش از دو پرسشنامه ارزيابي تصويرسازي حرکتي(VMIQ)  و پرسشنامه ارزيابي تصويرسازي ديداري(VVIQ)  استفاده شد. جهت تحليل داده ها از آزمون آماري  tمستقل استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد که دانش آموزان نابينا به لحاظ تصويرسازي ديداري در سطح پايين تر از گروه عادي عمل کردند و تفاوت بين آنها معنادار بود. بين دو گروه از لحاظ تصويرسازي حرکتي تفاوت معناداري وجود نداشت و هر دو گروه تقريبا در يک سطح عمل کردند. نتيجه گيري: در افراد نابينا نيز تصويرسازي ديداري و حرکتي وجود دارد، اما آنها عملکرد ضعيف تري در تصويرسازي ديداري نسبت به افراد عادي دارند.