سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هدی آراسته – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایرا
عبدالرحیم جواهریان – دانشیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

تجزیه طیفی تمامی روش‌هایی را گویند که در هر پنجره زمانی به مرکز یک نمونه زمانی از ردلرزه، طیف فرکانسی (طیف دامنه، طیف فاز یا تغییرات فاز با فرکانس و طیف انرِژی) را می‌دهد. بنابراین حاصل کار تجزیه طیفی یک ردلرزه صفحه نمایش زمان-فرکانس می‌باشد. در این مقاله تجزیه طیفی به روش تبدیل فوریه زمان کوتاه در تصویرسازی لایه‌های نازک در مقاطع لرزه‌ای بررسی شده است. شیوه کار بدین صورت است که از صفحه نمایش زمان-فرکانس مربوط به هر ردلرزه، نشانگرهای طیفی استخراج می‌گردند تا لایه نازک را تصویر کنند. نشانگرهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل فرکانس قله، دامنه قله و تغییرات محلی فاز با فرکانس می‌باشند. در این مقاله، الگوریتم طراحی شده بر روی قسمتی از یک مقطع لرزه‌ای واقعی با فاز صفر اعمال شد. نشانگرهای فرکانس قله و دامنه قله در بازه فرکانسی کوچک و نشانگر تغییرات محلی فاز با فرکانس به ازای یک فرکانس خاص نتیجه قابل قبولی ارایه دادند.