سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسام حدیدی – کارشناسی عمران دانشگاه آزاد کرمانشاه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

به صورت تجربی شدت زمین لرزه با انرژی آزاد شده مربوطه در کانون مرتبط است. از آنجا که انرژی با توجه به اصل گسترش هندسی با فاصله از رو مرکز تضعیف می شود. می توان با استفاده از رابطه تجربی بین شدت زمین لرزه و انرژی آزاد شده روابط مشابهی را برای تضعیف شدت زمین لرزه ارائه نمود. قوانین تضعیف شدت زمین لرزه در ایران با استفاده از نقشه های هم شدت ۲۲ زمین لرزه با بیش از ۱۰۵ منحنی هم شدت مورد مطالعه قرار تعیین شد. با توجه به کشیدگی خطوط هم MS با استفاده از بزرگی مشخص R و فاصله مرکزی I گرفت و روابط بین شدت زمین لرزه شدت در راستای گسل روابط برای دو راستا امتداد گسل و عمود بر آن و نیز رابطه میانگین ارائه شده است که به ترتیب به صورت زیرند مقایسه مقادیر آمده ازاین رابطه با روابط ارائه شده برای شرق و غرب چین، ناحیه سیسیل و کالا بر یا در جنوب ایتالیا صرف نظر از ویژگی های متفاوت زمین ساختی آنها نشان می دهد که تضعیف شدت در ایران کمی سریعتر از نواحی یاد شده است.